zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Nowelizacja ustawy AML/CTF w Senacie i Sejmie...

 

W trakcie 22 posiedzenia Senatu RP w dniu 24.03.2021 r. przyjęto nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)...

 

 

  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki uchwalne w trakcie posiedzenia komisji senackiej [ zobacz tutaj ] (druk 333A): 

 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a w tiret trzecim, pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i …), z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;”;

2) (...)
3) (...)
4) (...)
5) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po art. 198e dodaje się art. 198f w brzmieniu:

„Art. 198f. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z naruszeniem warunku, o którym mowa w art. 180a, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.”.”. 

 

Tym samym Senat zmniejszył maksymalną wysokość proponowanej przez Sejm kary, ale jednocześniej zwiększył jej wartość minimalną (było "do 50.000 PLN" - po poprawce Senatu jest 2-5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli na rok 2021 kwoty te wynoszą od 10 334,94 PLN do 25 837,35 PLN).

"Dokonując analizy ustawy pod względem konstytucyjności, Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki nr 5 zapewniającej, aby sankcja za wykonywanie czynności określonych w umowie pośrednictwa nieruchomościami z naruszeniem przepisów prawa dotyczyła, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, każdego podmiotu dopuszczającego się takiego naruszenia, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej."

 

Przypominamy, że ta sam ustawa wprowadza jeszcze inne istotne zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) po art. 180 dodaje się art. 180a w brzmieniu: 

„Art. 180a. 1. Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być wykonywana przez: 

1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i …) podmiotu prowadzącego taką działalność.”; 

 

Nowelizacja ustawy z poprawkami Senatu w dniu 29 marca 2021 r. została przyjęta przez komisję sejmową, a w dniu dzisiejszym (tj. 30 marca 2021) niemal jednogłośnie przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta RP.

 

(Uzup.) W dniu 8 kwietnia ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. 

Ustawę ogłoszono w Dz.U. z dnia 30.04.2021 poz.815.

 

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art 2) wejdą w życie 6 m-cy po ogłoszeniu w dzienniku ustaw czyli 31 października 2021 roku.

 

 

 

 

[ 25 marca 2021 ]

[ aktualiuzacja 30 marca 2021 ]
[ aktualiuzacja 9 kwietnia 2021 ]
[ aktualiuzacja 30 kwietnia 2021 ]

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
firmy stosujące Kartę Praw Klienta
Kursy licencyjne (pośrednik, zarządca)