zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Regulamin nadawania tytułu Specjalisty
REGULAMIN
nadawania tytułu Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

I ROZDZIAŁ
Cel nadawania tytułu Specjalisty PFRN

§ 1.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości nadaje tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zwane dalej tytułem Specjalisty PFRN.


§ 2.

Tytuł Specjalisty PFRN nadawany jest w celu potwierdzenia posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych przez osoby fizyczne, które posiadają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN i może być nadawany w różnych dziedzinach.


§ 3.

Posiadanie i posługiwanie się tytułem Specjalisty PFRN z określeniem dziedziny jest dobrowolne.


§ 4.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi publiczny rejestr osób, którym nadano tytuł Specjalisty PFRN w danej dziedzinie, będący integralną częścią Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN zwany dalej Rejestrem. 


§ 5.

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej należącej do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.


II ROZDZIAŁ

Tryb nadawania tytułu Specjalisty PFRN
 

§ 6.

Tytuł nadawany jest na czas nieokreślony niezwłocznie po złożeniu przez kandydata stosownego wniosku oraz po dokonaniu przez PFRN jego weryfikacji i następuje poprzez zamieszczenie w Rejestrze właściwej informacji.

 

§ 7.

Złożenie wniosku o nadanie tytułu Specjalisty PFRN w danej dziedzinie następuje po ukończeniu stosownego szkolenia zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym oraz przekazaniu przez organizatora szkolenia wniosku o nadanie tytułu Specjalisty PFRN w danej dziedzinie do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. 


§ 8.

Potwierdzeniem nadania tytułu Specjalisty PFRN jest odpowiednio oznaczony certyfikat wydany w formie elektronicznej, do indywidualnego wydruku przez wnioskodawcę oraz umieszczenie w rejestrze w profilu osobowym informacji o posiadanym tytule Specjalisty PFRN.


§ 9.

Wydanie certyfikatu Specjalisty PFRN w formie elektronicznej jest bezpłatne.


§ 10.

Wydanie certyfikatu Specjalisty PFRN w formie papierowej następuje po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 


§ 11.

Certyfikat Specjalisty PFRN może być używany do celów informacyjnych oraz reklamowych. 


§ 12.

Certyfikat Specjalisty PFRN jest ważny wyłącznie z aktualną licencją PFRN odpowiednio Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości w zależności od specjalizacji.


§ 13.

Wzór certyfikat nadania tytułu Specjalisty PFRN określa Polska Federacja Rynku Nieruchomości.


§ 14.

Osobie posiadającej tytuł Specjalisty PFRN przysługuje prawo do jego zrzeczenia się i żądania wykreślenia z Rejestru. 

Zrzeczenie się licencji PFRN w trybie § 16 lub § 33 regulaminu nadawania licencji PFRN jest jednoznaczne z zrzeczeniem się wszystkich posiadanych tytułów specjalisty PFRN odpowiednio dla danej licencji. Pozbawianie licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN jest jednoznaczne z pozbawianiem wszystkich tytułów specjalisty PFRN przypisanych do danej licencji.

 

III ROZDZIAŁ
Postanowienia końcowe

 

§ 15.

Używanie tytułu specjalisty PFRN bez ważnej odpowiedniej licencji pośrednika lub zarządcy albo po doręczeniu decyzji o jej pozbawieniu jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem i uprawnia Polską Federację Rynku Nieruchomości do żądania stosownego odszkodowania.


§ 16.

Rodzaje tytułów Specjalisty PFRN i ich nazwy określane są uchwałą zarządu PFRN, podjętą na wniosek członka zarządu lub organu doradczego PFRN. Wykaz aktualnych tytułów Specjalisty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


§ 17.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej PFRN, jednakże nie wcześniej niż po upływie 30 dni od publikacji.


§ 18.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


§ 19.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2014 roku, po opublikowaniu na stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (Centralnego Rejestru PFRN)

 

 

 

  

WYKAZ AKTUALNYCH TYTUŁÓW SPECJALISTY PFRN
Załącznik nr 1 do REGULAMIN
nadawania tytułu Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 

I. Tytuły Specjalisty nadawane osobom posiadającym licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

  1. Specjalista w zakresie najmu nieruchomości mieszkalnych
  2. Specjalista w zakresie sprzedaży mieszkań
  3. Specjalista w zakresie sprzedaży gruntów rolnych
  4. Specjalista w zakresie obrotu gruntami inwestycyjnymi
  5. Specjalista w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych

 

 

II. Tytuły Specjalisty nadawane osobom posiadającym licencję Zarządcy Nieruchomościami PFRN

  1. Specjalista w zakresie zarządzania najmem lokali mieszkalnych

 

 

 * Ostatnia aktualizacja załącznika nr 1 do regulaminu dnia 29.11.2017 roku

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości CPM CERTIFIED PROPERTY MANAGER
CCIM commercial real estate professionals