zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i UoGN...

 

Senacka komisja Budżetu i Finansów Publicznych w dniu dzisiejszym (10.03.2021) omawiała m.in. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

W trakcie posiedzenia komisji biuro legislacyjne poruszyło m.in. temat zgłoszony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i lokalne stowarzyszenie [ zobacz tutaj skierowane pisma ], dotyczący wyłączenia pośredników w sytuacjach pośredniczenia przy wynajmie gdzie czynsz miesięczny czynsz najmu wynosi do 10.000 EUR. Poruszono również temat kary przewidzianej przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Przedstawiciel ministerstwa zaakceptował omawianą poprawkę uzupełniając ją o "dzierżawę", co oznacza, że jeśli poprawka zostanie przyjęta przez Senat, a następnie przez Sejm, pośrednicy będą wyłączeni z obowiązków nałożonych tą ustawą w sytuacjach wykonywania czynności pośrednictwa zmierzających do najmu lub dzierżawy kiedy miesięczny czynsz najmu lub dzierżawy będzie mniejszy niż 10.000 EUR.

 

Komisja zgłoszoną poprawkę przyjęła. 

 

Aktualnie nowelizacja trafi na posiedzenie plenarne Senatu...

 

Ta sama ustawa wprowadza zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) po art. 180 dodaje się art. 180a w brzmieniu: 

„Art. 180a. 1. Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być wykonywana przez: 

1) osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 40 terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

2) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i …) podmiotu prowadzącego taką działalność.”; 

 

2) w art. 198b w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3, z naruszeniem warunku, o którym mowa w art. 180a,”

 

 

 

[ 10 marca 2021 ]

 

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CCIM commercial real estate professionals
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)