zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Regulamin nadawania licencji
REGULAMIN
nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

I ROZDZIAŁ
Nadawanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN

 

Cel nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN
§ 1.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości nadaje Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zwane dalej Licencjami Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN.

§ 2.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN nadawana jest w celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych przez osoby fizyczne, które wykonują czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 3.

Posiadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN jest dobrowolne.

§ 4.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi publiczny rejestr osób, którym nadano Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN, zwany dalej Rejestrem.

§ 5.

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej należącej do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Tryb nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN – postanowienia ogólne

 

§ 6.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN nadawana jest niezwłocznie po złożeniu przez osobę zainteresowaną stosownego wniosku oraz po dokonaniu jego weryfikacji.

§ 7.

Złożenie wniosku o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN następuje w formie elektronicznej poprzez pozytywne zakończenie procesu rejestracji na stronie internetowej PFRN.

§ 8.

Warunkiem pozytywnego zakończenia procesu rejestracji jest w szczególności akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

§ 9.

Nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN następuje poprzez przypisanie kolejnego numeru w Rejestrze.

§ 10.

Potwierdzeniem nadania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN jest numerycznie oznaczone świadectwo wydane w formie elektronicznej, do indywidualnego wydruku przez wnioskodawcę.

§ 11.

Wydanie świadectwa nadania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN w formie elektronicznej jest bezpłatne.

§ 12.

Wydanie świadectwa nadania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN w formie papierowej następuje po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

§ 13.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN może być używana do celów informacyjnych oraz reklamowych.

§ 14.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN nadawana jest na okres trzech lat od daty wpisu do Rejestru.

§ 15.

Wzór świadectwa nadania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN określa Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

§ 16.

Osobie posiadającej Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN przysługuje prawo do zrzeczenia się jej i żądania wykreślenia z Rejestru osób posiadających licencję.

Tryb nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN osobom posiadającym licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami
§ 17.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN nadawana jest osobom posiadającym licencję zawodową uprawniającą do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), które złożą stosowny wniosek zgodnie z § 7 oraz § 8 niniejszego Regulaminu.

Tryb nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN osobom nieposiadającym licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami
§ 18.

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN nadawana jest osobom nieposiadającym licencji zawodowej uprawniającej do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, nadanej w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), które:
1) złożą wniosek o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN zgodnie z § 7 oraz § 8 niniejszego Regulaminu;
2) posiadają co najmniej średnie wykształcenie i odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
3) złożą egzamin przeprowadzony przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, o którym mowa w pkt 2, zakończony wynikiem pozytywnym.

§ 19.

Obowiązek, o którym mowa w § 18 pkt 2 oraz w pkt 3 nie dotyczy osób, które spełniają łącznie warunki określone w punktach 1, 2 i 3:
1) ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) studia, o których mowa w pkt 1, rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2013 roku;
3) odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami;

§ 20.

Obowiązek, o którym mowa w § 18 pkt 2 nie dotyczy osób, które spełniają następujące warunki:
1) ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) studia, o których mowa w pkt 1, rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku a zakończyły nie później niż w 2014 roku.
3) ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo studia wyższe , których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów, o których mowa w § 18 pkt 2.


Odnowienie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN
§ 21.

Odnowienie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN wymaga złożenia przez osobę zainteresowaną stosownego wniosku za pośrednictwem Stowarzyszenia zrzeszonego w PFRN. Wzór wniosku wraz z załącznikami stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 22.

Warunkiem odnowienia Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN jest:
1) złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
2) przestrzeganie przez wnioskodawcę kodeksu etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, uchwalonego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
3) realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego według wytycznych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości;
4) wniesienie przez wnioskodawcę opłaty za odnowienie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN w wysokości ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

§ 23.

Weryfikacji wniosku o odnowienie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN dokonuje Stowarzyszenie, za pośrednictwem którego wniosek został złożony.

§ 24.

W przypadku upływu terminu ważności Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN, Polska Federacja Rynku Nieruchomości umieszcza o tym stosowną adnotację w Rejestrze (jak również w przypadku określonym w § 16).

Pozbawienie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN
§ 25.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości ma prawo pozbawienia nadanej  Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN w następujących przypadkach:
1) utraty przez osobę licencjonowaną zdolności do czynności prawnych;
2) uzyskaniu informacji, iż osoba licencjonowana została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3) sądowego zakazu wykonywania przez osobę licencjonowaną zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami;
4) sądowego zakazu prowadzenia przez osobę licencjonowaną działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
5) stwierdzenia, że zachowanie osoby licencjonowanej pozostaje w rażącej sprzeczności z kodeksem etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, uchwalonym przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości.

§ 26.

1) Decyzję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o pozbawieniu Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN z powodu określonego § 25 doręcza się osobie pozbawionej tejże Licencji.
2) Osobie, o której mowa w pkt. 1, przysługuje prawo złożenia do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na piśmie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3) Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 27.

Używanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN po upływie terminu jej ważności albo po doręczeniu decyzji o jej pozbawieniu jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem i uprawnia Polską Federację Rynku Nieruchomości do żądania stosownego odszkodowania.

II ROZDZIAŁ
Nadawanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN
Cel nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN
§ 28.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości nadaje Licencje Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zwane dalej Licencjami Zarządcy Nieruchomości PFRN.

§ 29.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest w celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych przez osoby fizyczne, które wykonują czynności zarządzania nieruchomościami.

§ 30.

Posiadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN jest dobrowolne.

§ 31.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi publiczny rejestr osób, którym nadano Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN, zwany dalej Rejestrem.

§ 32.

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej należącej do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

§ 33.

Osobie posiadającej Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN przysługuje prawo zrzeczenia się jej i żądania wykreślenia z Rejestru osób posiadających licencję.

Tryb nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN – postanowienia ogólne
§ 34.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest niezwłocznie po złożeniu przez osobę zainteresowaną stosownego wniosku oraz po dokonaniu jego weryfikacji.

§ 35.

Złożenie wniosku o nadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN następuje w formie elektronicznej poprzez pozytywne zakończenie procesu rejestracji na stronie internetowej PFRN.

§ 36.

Warunkiem pozytywnego zakończenia procesu rejestracji jest w szczególności akceptacja niniejszego Regulaminu oraz kodeksu etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

§ 37.

Nadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN następuje poprzez przypisanie kolejnego numeru w Rejestrze.

§ 38.

Potwierdzeniem nadania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN jest numerycznie oznaczone świadectwo wydane w formie elektronicznej, do indywidualnego wydruku przez wnioskodawcę.

§ 39.

Wydanie świadectwa nadania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN w formie elektronicznej jest bezpłatne.

§ 40.

Wydanie świadectwa nadania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN w formie papierowej następuje po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

§ 41.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN może być używana do celów informacyjnych oraz reklamowych.

§ 42.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest na okres trzech lat od daty wpisu do Rejestru.

§ 43.

Wzór świadectwa nadania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN określa Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Tryb nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN osobom posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomości
§ 44.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom posiadającym licencję zawodową uprawniającą do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami, nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), które złożą stosowny wniosek zgodnie z § 34 oraz § 35 niniejszego Regulaminu.

Tryb nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN osobom nieposiadającym licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
§ 45.

Licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nieposiadającym licencji zawodowej uprawniającej do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami, nadanej w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)., które:
1) złożą wniosek o nadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN zgodnie z § 34 oraz § 35 niniejszego Regulaminu;
2) posiadają co najmniej średnie wykształcenie i odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
3) złożą egzamin przeprowadzony przez organizatora Kursu Zarządcy Nieruchomości, o którym mowa w pkt 2, zakończony wynikiem pozytywnym.

§ 46.

Obowiązek, o którym mowa w § 45 pkt 2 oraz w pkt 3 nie dotyczy osób, które spełniają łącznie warunki określone w punktach 1, 2 i 3:
1) ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami albo studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) studia, o których mowa w pkt 1, rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2013 roku;
3) odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami;

§ 47.

Obowiązek, o którym mowa w § 45 pkt 2 nie dotyczy osób, które spełniają następujące warunki:
1) ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami albo studia wyższe, których program uwzględnia, co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) studia, o których mowa w pkt 1, rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku a zakończyły nie później niż w 2014 roku.
3) ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami albo studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów, o których mowa w § 45 pkt 2.

Odnowienie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN
§ 48.

Odnowienie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN wymaga złożenia przez osobę zainteresowaną stosownego wniosku za pośrednictwem Stowarzyszenia zrzeszonego w PFRN. Wzór wniosku wraz z załącznikami stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 49.

Warunkiem odnowienia Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN jest:
1) złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
2) przestrzeganie przez wnioskodawcę kodeksu etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, uchwalonego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
3) realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego według wytycznych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami
4) wniesienie przez wnioskodawcę opłaty za odnowienie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN, w wysokości ustalonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.  

§ 50.

Weryfikacji wniosku o odnowienie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN dokonuje Stowarzyszenie, za pośrednictwem, którego wniosek został złożony.

§ 51.

W przypadku upływu terminu ważności Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN, Polska Federacja Rynku Nieruchomości umieszcza o tym stosowną adnotację w Rejestrze (jak również w przypadku określonym w § 33).

Pozbawienie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN
§ 52.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości ma prawo pozbawienia nadanej Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN w następujących przypadkach:
1) utraty przez osobę licencjonowaną zdolności do czynności prawnych;
2) uzyskaniu informacji, iż osoba licencjonowana została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3) sądowego zakazu wykonywania przez osobę licencjonowaną zawodu zarządcy nieruchomości;
4) sądowego zakazu prowadzenia przez osobę licencjonowaną działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
5) stwierdzenia, że zachowanie osoby licencjonowanej pozostaje w rażącej sprzeczności z kodeksem etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, uchwalonym przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości.

§ 53.

1) Decyzję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o pozbawieniu Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN z powodu określonego § 52 doręcza się osobie pozbawionej tejże Licencji.
2) Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na piśmie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3) Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 54.

Używanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN po upływie terminu jej ważności albo po doręczeniu decyzji o jej pozbawieniu jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem i uprawnia Polską Federację Rynku Nieruchomości do żądania stosownego odszkodowania.

III ROZDZIAŁ
Postanowienia końcowe
§ 55.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej PFRN, jednakże nie wcześniej niż po upływie 30 dni od publikacji.

§ 56.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 57.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 grudnia 2013 roku, po opublikowaniu na stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.Zasady zamieszczania danych w aktywnym profilu osobowym opisane są w regulaminie serwisu.


Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Jak uzyskać tytuł specjalisty?
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)