zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Aktualności
Ustawa o gospodarce nieruchomościami przyjęta przez Senat...

głosowanie w senacie nad ustawą o gospodarce nieruchomościami

 

W dniu dzisiejszym (w godzinach nocnych) na 45 posiedzeniu Senatu odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw...

 

Ustawa (druk 552) została przyjęta z dwoma poprawkami i aktualnie zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Sejm.

 

Senat głosami 44 do 41 przyjął poprawkę mniejszości wykreślającą możliwość ustalenia standardów zawodowych dla rzeczoznawców przez właściwego ministra. Druga poprawka jedynie korygowała błędne odesłanie.

 

 

Art.1 

(…)

34) po art. 179 dodaje się art. 179a i art. 179b w brzmieniu: 

„Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

 

Art. 179b. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: 

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 

2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części; 

4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.”; 

 

35) w art. 180 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.”; 

 

36) w art. 181 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. 

3b. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.”; 

 

37) po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu: 

„Art. 181a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do: 

1) ksiąg wieczystych, 

2) katastru nieruchomości, 

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169, 

5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

6) rejestrów cen i wartości nieruchomości, 

7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2, oraz prawa odrębnej własności lokalu, 

8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego, 

9) świadectw charakterystyki energetycznej 

– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.”; 

 

38) po art. 184 dodaje się art. 184a i art. 184b w brzmieniu: 

„Art. 184a. Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami. 

 

Art. 184b. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: 

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego; 

4) bieżące administrowanie nieruchomością; 

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.”; 

 

39) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.”; 

 

40) w art. 186 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. 

 

3b. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.”;

(….)

51) po art. 198a dodaje się art. 198b–198e w brzmieniu: 

„Art. 198b. 1. Kto: 

1) dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7, 

2) wykonuje czynności określone w umowie pośrednictwa, o której mowa w art. 180 ust. 3, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 179a, 

3) podejmuje decyzje i wykonuje czynności określone w umowie o zarządzanie nieruchomością, o której mowa w art. 185 ust. 2, bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 184a 

– podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. 

 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

(…)

Art. 198d. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 181 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się odpowiednio. 

Art. 198e. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 186 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.”.

(…)

Art. 6. 

1. W przypadku umów o dokonanie wyceny nieruchomości zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obowiązujących w dniu jej wejścia w życie kopia dokumentu ubezpieczenia, o której mowa w art. 175 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, stanowi załącznik do operatu szacunkowego sporządzonego na podstawie tej umowy. 

2. W odniesieniu do umów pośrednictwa oraz umów o zarządzanie nieruchomością zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obowiązujących w dniu jej wejścia w życie odpowiednio pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości są obowiązani do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia, o których mowa odpowiednio w art. 181 ust. 3a i art. 186 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek strony złożony w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wniosku strona odpowiedniej umowy ma prawo wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

(…)

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (…)

 

 

 Zobacz proces legislacyjny [ kliknij tutaj ].

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Jak uzyskać tytuł specjalisty?
Obowiązkowe OC dla pośredników i zarządców