zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Co nowego w prawie nieruchomości? (cz.2)

Dorota Połosa

 

W ostatnim czasie mogliśmy obserwować wiele zmian praw m.in. dotyczącego nieruchomości. Jaki istotne zmiany nastąpiły w ostatnich miesiącach? Część zmian została opisana w pierwszej części [ zobacz tutaj ].

 

Nowe przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – cyfryzacja dokumentów planistycznych.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego. Dotyczy to również aktów już obowiązujących.  

Zbiory obejmować mają dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:

 • planów zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym planów zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego,
 • ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
 • studiów,
 • planów miejscowych,
 • miejscowych planów odbudowy,
 • miejscowych planów rewitalizacji.

Docelowo powstać mają w skali kraju jednolite zbiory danych przestrzennych, systematycznie aktualizowanych i publicznie dostępnych.

Przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich opublikowania.

 

Zmiany dotyczące trybu uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości rolnej.

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nałożyła na KOWR z dniem 12 czerwca b.r. obowiązek stworzenia, utrzymywania i zapewnienia rozwoju systemu teleinformatycznego umożliwiającego nieodpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi na te oferty. 

 

Umieszczenie oferty w systemie KOWR będzie konieczne w przypadku późniejszego ubiegania się o wydanie zgody na zbycie/nabycie nieruchomości rolnej i konieczności wykazania, że nieruchomość nie znalazła nabywcy wśród rolników indywidualnych. Obecnie wystarczy wykazać, że oferta sprzedaży nieruchomości wystawiona była na wolny rynek. Z chwilą stworzenia systemu teleinformatycznego KOWR uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej będzie obwarowane dodatkowym warunkiem, aby:

 • żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym, oraz
 • podana w ogłoszeniu cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższała o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla tych terenów, chyba że właściciel nieruchomości będzie posiadał wycenę rzeczoznawcy potwierdzającą wyższą wartość gruntu.

W ustawie znajdziemy także tryb zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzi oraz minimalne wymogi, jakie spełniać one powinny w zakresie swej treści.

 

Termin wystawienia ogłoszenia w systemie i zbierania odpowiedzi nie może być krótszy niż 30 dni.

 

Jeśli ustawowy termin uruchomienia systemu KOWR zostanie dotrzymany, już teraz warto przygotować się na nowe rozwiązania.

 

Nowa „mała” wspólnota mieszkaniowa.

Na koniec warto przypomnieć o dość ważnej zmianie dotyczącej przepisów ustawy o własności lokali.

 

Mimo, że od uchwalenia ustawy nowelizującej minęło już wiele miesięcy, to dopiero z dniem 1 stycznia b.r. weszła w życie ważna zmiana dotycząca definicji małej wspólnoty mieszkaniowej.

 

Zgodnie z nową regulacją:

 • jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności,
 • jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, przy czym członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna,
 • jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.

 

 

 

Dorota Połosa-Żakiewicz,
Prawnik,
Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

[ marzec 2020 ]

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Kurs Facility Manager PFRN
Jak uzyskać tytuł specjalisty?