zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie ten akt prawny czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r., bowiem z dniem 1 maja br. kończy się długi, dwunastoletni okres moratorium na kupno przez cudzoziemców ziemi w Polsce. [ tekst ustawy ]

 

Nowa ustawa w poważny sposób ogranicza obrót ziemią w Polsce, nie tylko wchodzącą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowelizuje również Kodeks cywilny, ustawy: o księgach wieczystych i hipotece, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o realizacji prawa do rekompensaty   z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa wstrzymuje sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat. Przewiduje kilka wyjątków i tak np. jej przepisy nie mają zastosowania do nieruchomości rolnych o pow. do 2 ha oraz przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także domów, lokali mieszkalnych budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami i ogródkami przydomowymi. 

 

Określa również kryteria, które musza spełnić osoby przystępujące do przetargów na sprzedaż gruntów rolnych. Wymagania te należy ocenić jako bardzo surowe, jedynie w niewielkim stopniu uwzględniające okoliczności w jakich nabyć będą chciały osoby młode.

 

Co jednak najważniejsze, nowa ustawa zmienia także zasady prywatnego obrotu ziemią, bowiem będą ją mogły nabywać jedynie osoby fizyczne - wykwalifikowani rolnicy, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne o pow. nie większej niż 300 ha i co najmniej od 5 lat mieszkający w gminie, na terenie której położona jest przynajmniej jedna działka jego gospodarstwa.

 

Prawa nabywania nieruchomości rolnych nie utracą Kościoły i związki wyznaniowe. Przepisy ustawy   i przewidziane nią ograniczenia nie będą miały również zastosowania do działek mniejszych niż 0,3 ha. 

 

Nowe przepisy określają przypadki prawa pierwokupu (szeroko ujętego) ziemi w przypadku prywatnego obrotu ziemią. Nie będzie on dotyczył dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. 

 

Jak wspomniano, przepisy ustawy wzbudziły od początku ożywioną dyskusję. W Senacie zgłoszono ponad 50 poprawek, z których senatorowie zaakceptowali jedynie 7 rekomendowanych przez połączone komisje, rolnictwa oraz ustawodawczą. Część z nich miała charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Wnioski mniejszości nie zostały przyjęte przez Senat. 

 

Lektura ustawy nasuwa szereg pytań, w tym co do zakresu jej obowiązywania. W dniu 13 kwietnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o lasach, nad którą obecnie będzie obradował Senat. Także i ona, jak założono, ma obowiązywać od dnia 30 kwietnia 2016 r. 
Anna Jackowska

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Wiceprezydent PFRN 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym
CCIM commercial real estate professionals