zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Obowiązkowe CE przy sprzedaży i wynajmie jeszcze w tym roku !

 

 

Projekt noweli o charakterystyce energetycznej budynków zamieszczony na stronach RCL, który wg. zapowiedzi ma wejść w życie jeszcze w III kwartale tego roku przewiduje istotne zmiany, dla wynajmujących i sprzedających.

 

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać m.in. że zmiany wynikają, z potrzeby dostosowania rozwiązań prawnych do wymogów wynikających z dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a także "z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

 

 

Projekt przewiduje m.in.

5) w art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy: 

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – podczas dokonywania czynności notarialnej polegającej na sporządzeniu aktu notarialnego umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 1.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

 

„5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży albo najmu części budynku albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy. 

6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym fakt przekazania świadectwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania świadectwa, notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej.”;

(...)

art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 , w którym są świadczone usługi dla ludności, umieszcza kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.”;

 

art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo podmiot działający na ich zlecenie, w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub najmu budynku lub jego części podają wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.”;

 

Wszystko to oznacza, że jeśli nowelizacja ustawy zostanie przyjęta w przedstawionym kształcie, jeszcze w tym roku (tj. wg zapowiedzi w III kwartale) świadectwa charakterystyki energetycznej będą obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie.

 

 

 

Leszek A. Hardek
Ekspert nieruchomości PFRN (ENF)
Doradca (DRN), pośrednik i zarządca
[ 06/2021 ]

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
CCIM commercial real estate professionals
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)