zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadzono wiele zmian dotyczących „rynku nieruchomości”. Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych zmian. Ponad rząd pracuje nad kolejnymi...

 

Zmiany warunków technicznych w zakresie wznoszenia budynków  wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej:

 • wprowadzono nową definicję działki budowlanej,
 • zmieniono zasadę pomiaru odległości budynku od granicy,
 • ustalono jako ogólną - w przypadku braku innych uregulowań w przepisach odrębnych – zasadę sytuowania budynku,
 • wyłączono pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych spod zasady zachowania minimalnej odległości 1,5 m liczonej od granicy działki od pochylni,
 • dopuszczono zmniejszenie z 1,5 m do 1 m odległości okapu od granicy działki - dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w przypadku, gdy przewiduje to plan miejscowy,
 • dopuszczono sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – możliwość ta dotyczy wszelkiego rodzaju zabudowy, a nie jak dotychczas tylko zabudowy jednorodzinnej,
 • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszczono pewne odstępstwa,
 • dopuszczono możliwość niezachowania przepisowych odległości sytuowania budynku od granicy działki w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

 

Odległość budynku od granicy lasu - zdefiniowano granicę lasu oraz dla budynków wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana.

 

Parkingi, garaże i stanowiska postojowe - wprowadzono definicję parkingu – zgodnie z nią parkingiem jest wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują. Jednocześnie zróżnicowano warunki sytuowania stanowisk postojowych i garaży dla samochodów osobowych i nieosobowych.

 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych - poszerzono katalog miejsc przeznaczonych do czasowego składowania odpadów stałych o utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami

 

Wymogi dotyczące mieszkań - określono minimalną powierzchnię użytkową mieszkania, dopuszczono ograniczenie do 1,5 godziny wymaganego czasu nasłonecznienia mieszkań w budynkach zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej, a dla mieszkań jednopokojowych nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia, wprowadzono definicję aneksu kuchennego, wprowadzono obowiązek wyposażania mieszkań w miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej, zniesiono wymogi dotyczące obowiązkowego wyposażenia i układu przestrzennego kuchni, i wiele innych.

 

Zmiany w zasadach ryczałtowego opodatkowania najmu - od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100 000 złotych, po przekroczeniu kwoty 100 000 złotych, stawka podatku rośnie do 12,5%.

 

Prawo pierwokupu gruntów pokrytych wodami stojącymi - wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez starostę zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

 

Prawo przedsiębiorców - 26 stycznia 2018 r. została przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Najważniejsze nowe (proponowane) rozwiązania dotyczące przedsiębiorców:

 • wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy,
 • wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej,
 • wprowadzenie ulgi na start,
 • likwidacja numer Regon,
 • dopuszczenie zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców osoby fizyczne na czas nieokreślony lub dowolny czas określony, nie krótszy jednak niż 30 dni,
 • utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – organu interwencyjnego w sprawach, gdy naruszane będą prawa przedsiębiorców.

 

W roku poprzednim (2017) również weszły w życie ważne zmiany 

 

 

Użytkowanie wieczyste - doprecyzowanie kwestii opłacania opłat rocznych.

 

Opłaty adiacenckie - z tytułu podziału nieruchomości:

 • zmienioną zasadę obliczania terminu do nałożenia opłaty adiacenckiej,
 • uregulowano zasady określenia wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

 

Z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi:

 • zmienioną zasadę obliczania terminu do nałożenia opłaty adiacenckiej,
 • zmieniono zasadę określenia wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • zmieniono zasadę uwzględniania wartości wniesionych świadczeń pieniężnych,

 

Wycena nieruchomości:

 • zmieniono definicję wartości rynkowej nieruchomości,
 • zniesiono obowiązek przekazywania przez rzeczoznawców majątkowych organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów z wykonanych przez siebie operatów szacunkowych,
 • zmieniono definicję organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
 • nałożono na rzeczoznawców majątkowych obowiązek dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego,
 • ustalanie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych przekazano do wyłącznej kompetencji ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
 • wyłączono możliwość orzekania wobec rzeczoznawców majątkowych niewypełniających obowiązków ustawowych kary aresztu i ograniczenia wolności, jednocześnie ograniczono wysokość możliwej do orzeczenia kary grzywny do 50 000 złotych.

 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - weszły w życie 11.09.2017 r.

 

Przepisy dotyczące własności lokali:

 • wprowadzono zasadę dla ustanawiania odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 • wprowadzono ograniczenie dla ilości samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wprowadzono możliwość wniesienia przez właściwego ze względu na położenie nieruchomości wójta, burmistrza albo prezydent miasta oraz starostę, powództwo o stwierdzenie nieważności ustanowienia odrębnej własności lokalu bez wymaganego zaświadczenia o samodzielności lokalu,
 • doprecyzowano sposób orzekania sądu w przypadku znoszenia współwłasności nieruchomości.

 

Najem lokali mieszkalnych:

 • zmieniono definicję najmu okazjonalnego,
 • dopuszczono możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego lokali wchodzących w skład publicznego zasobu lokali,
 • zmieniono sposób obliczania maksymalne wynagrodzenia notariusza za sporządzenie oświadczenia najemcy, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,
 • wprowadzono instytucję najmu instytucjonalnego lokalu analogiczną do najmu okazjonalnego, ale przewidzianą dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wynajmowania lokali.

 

 

 

Dorota Połosa,
Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
Prawnik, Pośrednik w obrocie nieruchomościami

[ luty 2018 ]

 

 

 

 

Uwaga: Wszystkie zmiany dodatkowo szczegółowo opisane (w pliku *.pdf) są dostępne do pobrania przez użytkowników Centralnego Rejestru PFRN - osoby posiadające ważną licencję pośrednika lub zarządcy w tzw. (aktówkach) niezbędnikach dostępnych z poziomu profilu [ logowanie do konta ].

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
firmy stosujące Kartę Praw Klienta
System Jakości Expert