zamknij
Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.
PFRN
Panel użytkownika
Zaloguj jako pośrednik / zarządca  
Zmiany 2017...

Umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu.

 1. Zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa - w 2017 r. będzie to 13 zł. brutto, niezależnie od sposobu określenia wynagrodzenia w umowie (jako stawka godzinowa, dzienna, miesięczna, za całość realizowanych usług itp.)
 2. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej dotyczy umów zleceń, które łącznie będą spełniać następujące warunki: - o miejscu wykonywania zlecenia decyduje zleceniobiorca, - o czasie wykonywania zlecenie decyduje zleceniobiorca, - zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
 3. Pracownicy firm sprzątających czy ochroniarskich nie spełniają powyższych warunków dlatego nie podlegają wyłączeniu.
 4. Obowiązek wypłaty kwoty wynikającej ze stawki minimalnej nie może nastąpić rzadziej niż raz w miesiącu przy umowach zawieranych na okresy przekraczające miesiąc (nadwyżkę można wypłacić na koniec umowy)
 5. Strony muszą ustalić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania usługi. (obowiązek prowadzenia ewidencji godzinowej - faktycznych godzin przepracowanych przy zleceniu)
 6. Obowiązek przechowywania przez zleceniodawcę dokumentacji związanej z określeniem sposobu potwierdzania przepracowanego czasu oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne,
 7. Wprowadzona została kara grzywny za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalna stawka godzinowa, w wysokości od 1000 zł do 30000 zł – kontrole będzie przeprowadzała PIP
 8. Do umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i obowiązujących w tym dniu stosuje się nowe regulacje.

 

Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

 

Z dniem 01.01.2017 r. ulega zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w sposób opisany poniżej:

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2000 zł brutto (150 zł więcej niż w roku 2016), czyli 1459,48 netto (103,79 zł więcej niż w roku 2016). W związku z podniesieniem płacy minimalnej wzrosną składki ZUS i PIT-4 za pracownika na pełnym etacie do łącznej kwoty 952,72 zł, czyli o 77,12 więcej niż w 2016 roku. Całkowite obciążenie pracodawcy (kwota netto + ZUS + PIT-4) będzie wynosiło 2412,20 zł. Proporcjonalnie dla części etatu kwoty płacy minimalnej wynoszą: 3/4 etatu – 1500,00 brutto – 1111,86 netto 1/2 etatu – 1000,00 brutto – 763,24 netto 1/4 etatu – 500,00 brutto – 420,18 netto 1/8 etatu – 250,00 brutto – 215,72 netto powyższych wyliczeń dokonano przy założeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz przysługującej miesięcznej ulgi podatkowej.
 2. Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy będzie wynosić 100% wynagrodzenia minimalnego - obecnie nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Nowa kwota wolna od podatku.

 

Informujemy, iż w roku 2017, ulega zmianie kwota wolna od podatku. Jej wysokość będzie zależała od wysokości uzyskanych dochodów, w taki sposób że:

 • do wysokości dochodu 6.600 zł kwota ta w całości ograniczy pobór podatku.
 • od wartości 6.601 zł do 11.000 zł kwota będzie malała, by powyżej tej kwoty osiągnąć poziom obecnie stosowany, tj. 3.091 zł.
 • z kolei maleć zacznie ona ponownie powyżej obecnego progu 85528 zł, by przy dochodzie przekraczającym 127.000 zł nie występować w ogóle.

Powyższe będzie natomiast miało zastosowanie wyłącznie w stosunku do wynagrodzeń za pracę. Dla przedsiębiorców będzie miała zastosowanie ulga w wysokości 3091 zł, jak dotychczas.

 

 

Proponowane zmiany w VAT od stycznia 2017 r.

 

Rozliczenia kwartalne po nowelizacji ustawy o VAT.

 

Kwartalnych rozliczeń VAT będą mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT. Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

Zatem w 2017 roku limit dla małych podatników VAT wynosi 5.157.100,- zł. Małym podatnikiem jest również podatnik VAT rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej ww. limitów. Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT.

 

Zwolnienie podmiotowe.

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. limit zwolnienia w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR (po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT, limit ten wynosi 200 000 zł). Oczywiście limit będzie proporcjonalnie dotyczył także podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ciągu 2017 roku. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT w roku 2017. Również odpowiednio z tego zwolnienia będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł.

 

Rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia

 

W roku 2017 przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje, których przedmiotem będą również określone usługi budowlane, do których będziemy zaliczać m. in:

 • roboty budowlane, zw. ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (zarówno budową nowych jak i remontem istniejących),
 • roboty ogólnobudowlane zw. z budową dróg, autostrad, itp.,
 • roboty ziemne zw. z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi,
 • roboty zw. z wykonywaniem instalacji elektr., wod. - kan., cieplnych i gazowych,
 • roboty zw., z zakładaniem ogrodzeń,
 • roboty tynkarskie, malarskie, szklarskie, betoniarskie, dekarskie wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług

Mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT. W przypadku spełnienia tego warunku, dostawca usługi jest zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku VAT należnego z tego tytułu, wystawia fakturę podając jedynie wartość netto ww. usługi oraz zamieszczając dodatkowo zwrot „ odwrotne obciążenie”.

 

Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.

 

W roku 2017 w istotny sposób zmieniają się także zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie do 25 dni. Aby otrzymać zwrot VAT w w/w terminie, należy spełnić następujące warunki:

 1. należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnik i przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 2. łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem r-ku bank.) nie przekroczy 15.000 zł,
 3. podatnik przez rok (kolejne 12 m-cy) poprzedzających okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe.

 

Sankcje za nierzetelne rozliczenia podatku VAT

 

W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacania należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji - grozić ma sankcja podatkowa w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20% w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% e stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

 

 

Obowiązek JPK (jednolity plik kontrolny)

 

Informujemy, iż w roku 2017, żaden z podatników, obsługiwanych przez „LIMES” Sp. z o. o., nie będzie miał obowiązku przekazywanie plików w formacie JPK do Urzędu Skarbowego. Wynika to z faktu, że wszystkie podmioty spełniają warunek mikropbrzedsiębiorstw. Obowiązek ten jednak, dotyczył będzie wszystkich podatników od 01 stycznia 2018 w zakresie przekazywania REJESTRÓW VAT, a od 01 lipca 2018, we wszystkich pozostałych formatach, na żądanie urzędów skarbowych.

 

 

Pozostałe zmiany w 2017

 

Obniżenie limitu gotówkowego dla transakcji pomiędzy podmiotami w obrocie profesjonalnym.

 

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem od dnia 01 stycznia 2017 limitu transakcji gotówkowych do 15.000 PLN, wszelkie transakcje o łącznej wartości należności, wyższej niż 15.000 PLN wynikającej z faktury, rachunku, bądź innego dowodu księgowego, muszą zostać uregulowane w całości za pośrednictwem rachunku bankowego, pod rygorem wyłączenia danego wydatku z kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Obniżenie stawki podatku CIT dla małych przedsiębiorców.

 

Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT, tj. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Wprowadzane rozwiązanie będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania w CIT z pominięciem PIT bierze pod uwagę obowiązujące zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Mogą one korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej: 18 proc. i 32 proc. lub liniowo 19 proc. albo według uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Podatnicy CIT nie mieli do tej pory takiego wyboru.

 

 

Zmiana limitu obrotu powodująca obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

W roku 2017 uległa zwiększeniu kwota rocznego limitu przychodów powodująca obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Po osiągnięciu tego limitu osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wymienione podmioty, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2016 r. będą niższe niż 2.000.000 euro, będą mogły w 2017 r. zamiast tzw. pełnej księgowości prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Wartość przychodów przeliczyć należy na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r., tj. 3 października br., wynosi 4,2976 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2016). Zatem limit przychodów za 2016 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi 8.595.200 zł. Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest podwyższenie również do 2.000.000 euro limitu przychodów dotyczącego dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wymienione wcześniej jednostki. Przy czym te podmioty, które zdecydują się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 r., muszą złożyć zawiadomienie w tej sprawie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2017 r. (w kolejnych latach będzie to - jak dotychczas - 31 grudnia roku poprzedniego).

 

 

 

 

Anna Kraszkiewicz
Prezes Limes sp. z o.o. 

 [ 01/2017 ]

 

 

 

 

Sprawdź pośrednika
Sprawdź zarządcę
DOŁĄCZ DO SIECI
Facebook Twitter Youtube
PFRN poleca
Kurs Facility Manager PFRN
CEPI - Europejska Rada Nieruchomości (European Council Real Estate Professions)